Zespoły misyjne

Zespoły misyjne

Projekt „Zespoły Misyjne”, to główny i fundamentalny kierunek funkcjonowania Fundacji Sent. 

Nasze działanie opiera się na praktycznym podejściu do fragmentów Pisma Świętego o misji, ewangelizacji i działaniu na rzecz budowy lokalnych wspólnot chrześcijańskich.

  1. Podstawy działania ZESPOŁÓW MISYJNYCH

Fundamentem działania zespołu misyjnego jest grupa wierzących osób, u których rozpoznano jeden z 5 urzędów wymienionych w Liście do Efezjan 4,11

„I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami.”

Idealny i najsilniejszy zespół to ten, w którym jest każdy z pięciu urzędów. Nie zawsze jest to możliwe. Jednak zespół bez urzędu apostolskiego i proroczego traci swój mocny, duchowy charakter. Dlatego celem fundacji jest budowa zespołów pod autorytetem duetu apostolsko-proroczego. (List do Efezjan 2,20)

  1. Kluczowe myśli przewodnie i koncepcje dotyczące funkcjonowania ZESPOŁU MISYJNEGO

– celem głównym zespołów misyjnych jest zbawienie dusz poprzez misję i ewangelizację. (I List Piotra 1,9)

– wierzymy, że do poruszenia duchowego kraju potrzeba odpowiednich robotników, bo żniwo już jest i jest ono wielkie. (Ewangelia według św. Łukasza 10,2)

– robotnicy powinni być – nie samotni, wyizolowani, ale zebrani w zespoły ludzi wzajemnie się wspierających i obdarowanych różnymi darami i służbami. ( Ewangelia według św. Łukasza 10,1  Dzieje Apostolskie 13,1-5)

– zespół misyjny (robotnicy,) składający się z 5 urzędów, wspierają istniejące wspólnoty chrześcijańskie, a także zakładają całkiem nowe zgromadzenia (kościoły) i przygotowują wierzących do życia w wierze i usługiwania ( List do Efezjan 4,11-16  Ewangelia według św. Mateusza 28,18-20)

– zespoły misyjne działają na rzecz wspólnot lokalnych, ale nie podlegają pod autorytet przywódców tych wspólnot. Wierzący w zespołach są odłączeni do pracy misyjnej. W kwestii duchowej pracy i podległości autorytetom są niezależni od kościołów lokalnych. (Dzieje Apostolskie 13,1-3)

– zespoły misyjne pomimo odłączenia i swojej niezależności – działają dla dobra lokalnych wspólnot, wspierają je i uzupełniają w działaniach. Tam, gdzie nie jest możliwa współpraca z lokalnymi przywódcami – zespól misyjny zakłada grupy domowe – przede wszystkim z osób pozyskanych dla Królestwa Bożego poprzez swoją działalność misyjną

– zespoły misyjne docelowo zakładają nowe wspólnoty kościelne z utworzonych przez siebie grup domowych

– zespól misyjny nie działa na rzecz wybranych denominacji kościelnych, działa dla dobra jednego Kościoła, którym jest Ciało Chrystusa (List do Efezjan 4,4  List do Kolosan 1,18)

– zespoły misyjne aktywnie angażują się w lokalną działalność społeczną, m.in. w jeden z projektów fundacji – „Sieroty i Wdowy”

  1. Główne działania i cele projektu „Zespoły Misyjne” zawarte są w celach statutowych Fundacji.

Najważniejsze z nich to:

– działalność na rzecz misji i ewangelizacji;

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– pomoc organizacjom chrześcijańskim;

– wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty, kształcenia domowego i ustawicznego dokształcania;

Misją, ewangelizacją oraz usługiwaniem w ramach 5 urzędów zajmujemy się już od wielu lat. 

Aktualnie te działania wprowadzamy w opisany powyżej projekt ZESPOŁY MISYJNE, który jest wizją ogólnopolską. 

Skontaktuj się z nami jeżeli:

  • zostałeś rozpoznany jako jeden z pięciu urzędów: apostoł, prorok, ewangelista, nauczyciel, pasterz, pragniesz uaktywnić swoje obdarowanie, ale nie wiesz jak,
  • masz w sercu pragnienie aby być Bożą odpowiedzią dla świata wokół ciebie,
  • chcesz uaktywnić się jako wierzący i nieść światło, które masz w sobie innym ludziom,
  • myślisz o misji i ewangelizacji, ale nie wiesz jak rozpocząć tę przygodę,
  • potrzebujesz wsparcia w rozwoju twojej służby dla Boga.

Skontaktuj się z nami poprzez zakładkę KONTAKT lub telefonicznie.

Sieroty i wdowy

Sieroty i wdowy

Projekt „Sieroty i Wdowy” należy do podstawowych celów w działalności Fundacji. 

W Liście Jakuba 1,27 apostoł Jakub napisał:

„A to jest służba czysta i nieskalana przy Bogu Ojcu: Zatroszczyć się o osamotnionych i wdowy w ich utrapieniu oraz zachowywać samego siebie niesplamionym, z dala od świata.” 

(Śląskie Tow. Biblijne)

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w każdym społeczeństwie – niezależnie od poziomu rozwoju i statusu materialnego – istnieją jednostki i całe grupy ludzi zmagające się z takimi problemami jak wykluczenie społeczne, odrzucenie, porażka, samotność i innymi podobnymi doświadczeniami.

To co dla jednych osób nie jest problemem – dla innych jest przeszkodą nie do pokonania. 

Celem Fundacji jest wyszukanie w społecznościach lokalnych takich osób i udzielenie im niezbędnego wsparcia. 

Wsparcie może polegać na podstawowym doradztwie osobie wykluczonej, ale może być również bardziej zaawansowaną pomocą mentalną, materialną, a nawet duchową.

Z tego względu główne działania i cele projektu „Sieroty i Wdowy” zawarte są w celach statutowych Fundacji.

Najważniejsze z nich to:

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz      wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

– wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej i domach dziecka oraz samotnych matek i wdów;

– rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak niepełnosprawność, bezdomność,    uzależnienia, pomoc rodzinie;

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

– wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży, oraz walka z demoralizacją dzieci i młodzieży;

Część z wyżej wymienionych działań realizowaliśmy już wcześniej – jeszcze jako osoby prywatne – nie związane z żadną formalną organizacją. Obecnie te działania realizujemy w ramach fundacji – szerzej i bardziej intensywnie. 

Docelowo za lokalną organizację projektu „Sieroty i Wdowy” będą odpowiedzialne tzw. zespoły misyjne, których charakter i podstawa działania opisana jest w zakładce DZIAŁALNOŚĆ MISYJNA

Jeżeli uważasz, że mógłbyś wesprzeć projekt „Sieroty i Wdowy” swoim czasem, doświadczeniem, talentami, nowymi pomysłami czy też dobrami materialnymi, to skontaktuj się z nami poprzez zakładkę KONTAKT lub telefonicznie.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły oraz osoby pragnące wspierać innych w ramach wolontariatu.

Publikacje

Publikacje

Chcąc dzielić się z wami tym, co jak wierzymy, przekazuje nam Duch Święty, na temat Jego Słowa, stworzyliśmy platformę, na której będziemy zamieszczać nasze publikacje. Jeśli chcesz bliżej poznać Boga, zagłębić się w Boże Słowo, to zachęcamy cię do korzystania z tych materiałów. Znajdziesz tu wiele przydatnych informacji potrzebnych do rozpoczęcia swojej przygody ze studiowaniem Biblii. Powodzenia!

Dopiero zaczynamy tę przygodę, więc prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WOLNOŚĆ

SPRAWIEDLIWOŚĆ

ŁASKA

Partnerstwo

Partnerstwo

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM I STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ FUNDACJI SENT!

Zainteresowała cię nasza działalność i chcesz razem z nami stworzyć coś pięknego i niezwykłego?

Koniecznie skontaktuj się z nami i zostań naszym partnerem. Współpraca daje więcej możliwości!