ELEUTHERIA – wolność do robienia rzeczy, i tego na co ma się ochotę, swoboda wolności, życie tak jak chcemy, odrodzenie w sensie obywatelskim, ktoś uwolniony, kto nie jest już niewolnikiem.

Jest to rodzaj wolności, w której mamy się poruszać, jednak dla zachowania zdrowia duchowego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zła jej interpretacja może nas prowadzić do zguby. O czym możemy przeczytać w trzech różnych listach

1 List do Koryntian 6;12-26
„Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić.”

List do Galacjan 5;13 – 26
„Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem. A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.”

1 List Piotra 2;16
„Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga.”

1 List do Koryntian 8;9
„Jednak uważajcie, aby przypadkiem wasza wolność nie stała się dla słabych powodem do zgorszenia.”

Te fragmenty w jasny sposób przestrzegają nas przed złym zrozumieniem wolności danej nam od Boga i obrazują co może się stać jeśli pójdziemy w tej kwestii w niewłaściwą stronę.

W Liście do Galacjan doskonale widać cały kontekst, gdzie z jednej strony Paweł pisze, że mamy trwać w wolności, która została nam dana, a z drugiej ostrzega przed złym jej rozumieniem.
List do Galacjan 4;3-7
„Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata;lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze! Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga.”

List do Galacjan 5;1
„Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.”

List do Galacjan 5;13
„Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim.”

Widzimy, że źródłem prawdziwej wolności jest Jezus, ta wolność wypływa z naszej tożsamości, tego kim się staliśmy jako Boże dzieci, jeśli żyjemy życiem, w którym mamy świadomość naszego zjednoczenia z Chrystusem nie chodzimy w ciele, lecz w duchu. Dopiero poruszając się w Nim jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć naszą wolność, która z jednej strony nie ma być źródłem zgorszenia innych ludzi, z drugiej nikt nie ma prawa osądzać naszej wolności (1 List do Koryntian 10;29 „/…/ Dlaczego bowiem moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie?”), a jeszcze z innej mamy zawsze czynić to czego chce od nas Bóg, nie ludzie, czyniąc jednocześnie to czego my chcemy…
Jaki jest więc przepis na życie w wolności bez pobłażania ciału? List do Koryntian doskonale to wyjaśnia.
1 List do Koryntian 10;31
„Czy więc jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Bożej.”

Jeśli nie żyjemy w wolności, to już jesteśmy zniewoleni, ale jeśli żyjemy w wolności, to zdajmy sobie sprawę z tego jak piękna ona jest. Wolność którą obdarzył nas Chrystus jest niezwykła, pełna chwały, prowadząca do wypełnienia się Bożej woli w naszym życiu, aktywująca Jego błogosławieństwa, ona jest po prostu nieodłączną częścią Boga i życia z Nim. Jest tak niezwykła, że inni ludzie chcą ją wyszpiegować i okraść nas z niej.

List do Galatów 2;4
„A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić.”

Bóg pragnie abyśmy szli przez życie z Nim wpatrując się w wolność, którą On sam nam zapewnił. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie „czy żyję w wolności?”, dowiedzieć się co na ten temat mówi Boże Słowo i zmienić nasze myślenie Bożą mocą, tak byśmy byli w stanie doświadczyć pełni Jego i tego co przyniósł na świat.
List Jakuba 1;25
„Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.”

List Jakuba 2;12
„Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności.”

2 list do Koryntian 3;17
„Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność.”
List do Rzymian 8;21
„Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych (wolności chwały dzieci Boga).”

PODSUMOWANIE

WOLNOŚĆ:
przyszła przez krew Jezusa
jest całkowitą wolnością od grzechu, dzieci Boże nie posiadają grzesznej natury – grzech jest jedynie ciałem obcym w naszym ciele
to prawo, moc, władza i autorytet
to także szczerość, odwaga, śmiałość oraz robienie i mówienie tego na co ma się ochotę
żeby doświadczyć wolności trzeba ją przyjąć i uwierzyć w nowe stworzenie
wolność polega na akceptacji siebie i pozwoleniu innym do bycia wyjątkowymi
wolność to świadomość, że zostaliśmy zaakceptowani