EXOUSIA – zdolność wyboru, swoboda robienia tego, co się podoba, władza, autorytet, prawo i moc.

Na początku trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie co rozumiemy pod dwoma pojęciami – wybór i władza?
W tłumaczeniu greckiego słowa exousia – wolność, którą ono obrazuje łączy ze sobą kwestie wyboru i władzy.

Ewangelia św. Jana 10;17-18
„Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.”

Źródłem władzy, którą posiadał Jezus oddając swoje życie za nas i odzyskując je potem, było postanowienie Ojca. Jezus wielokrotnie podkreślał, że moc, którą dysponuje pochodzi od Ojca, a dzieła, których dokonuje nie są Jego dziełami.

Ale w Biblii widzimy też inne źródło mocy….
List do Rzymian 9;21
„O człowieku, z pewnością. Kim ty jesteś, że sprzeczasz się z Bogiem? Czy twór powie temu, co go uformował: Dlaczego mnie w ten sposób uczyniłeś? Czyż garncarz nie ma władzy nad gliną, aby z tego samego ciasta uczynić jedno naczynie o wartości, zaś drugie o niskiej cenie?”

1 List do Koryntian 7;37
„Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim, bez przymusu, a panuje (exousia) nad wolą swoją, i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziewictwie, dobrze uczyni.”

1 list do Koryntian 9; 4-6
„Czy nie mamy prawa (exosia) jeść i pić? Czy nie mamy prawa (exosia) zabierać ze sobą siostry – żony jak inni apostołowie, bracia Pana i Kefas? Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa (exosia) nie pracować?”

2 List do Tesaloniczan 3;7-9
„Gdyż sami wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie. Ani nie jedliśmy u kogoś darmo chleba, ale w trudzie oraz mozole, pracując nocą i dniem, by kogoś z was nie obciążyć. Nie, że nie mamy swobody (exosia), ale by siebie samych dać wam za przykład do naśladowania nas.”

Źródłem mocy danej człowiekowi nie zawsze jest Bóg, ta moc objawia się w codziennych wyborach, decyzjach, momentach, w których wprowadzamy swoje zamysły w czyn. Nasza władza jest widoczna w każdym dniu i nie zawsze jest ona Bożą mocą. Możemy podejmować decyzje jakie tylko chcemy. Co nie znaczy, że wszystkie z nich są dobre.

Paweł w swoim życiu miał też do czynienia z ludźmi, którzy mieli inne zdanie na temat tego jak powinien żyć i co robić, widzimy jednak, że trzymał się on tego wszystkiego co sam i z Panem postanowił nie pozwalając innym ograniczać swojej wolności.
(List do Rzymian 14;5 „niech się każdy trzyma własnego przekonania”)

Jednak…. Jako dzieci zrodzone z woli Bożej jesteśmy jak Jezus i dążeniem naszego życia powinno być posiadanie i posługiwanie się Bożą mocą, która jest nam dana do dysponowania nią, ale która jednak nie jest z nas.

2 list do Koryntian 10;8
„Bo choćbym się nawet nieco więcej chlubił władzą naszą, jaką nam Pan dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony.”

Objawienie św. Jana 22;14
„Szczęśliwi płuczący szaty ich, aby mieli władzę ich nad drzewem życia i bramami weszliby do miasta.”

Podsumowując: Gdy zbliżamy się do Boga, On zbliża się do nas, a wtedy automatycznie zaczynamy poruszać się w wolności, którą On nam dał i zaczynamy żyć życiem, które dla nas przeznaczył.

List do Rzymian 12;2 „nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli odróżnić co jest wolą Bożą, co jest miłe i doskonałe.”