Działalność szkoleniowo-wydawnicza oparta jest o Słowo z Efez 4,7.11-16

 A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego.(…) I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.

Kluczowe w rozwoju wierzących, budowaniu ciała Chrystusowego, a także w misji jest odpowiednie szkolenie. Dobrze zorganizowane, doświadczone i przeszkolone zespoły proroczo-apostolskie składające się z wymienionych w liście Pawła pięciu służb znacząco wpływają na pozytywny rozwój ciała Chrystusowego – w każdym aspekcie.

Dlatego zadaniem fundacji jest uaktywnienie doświadczonej pięciorakiej służby w szkoleniu praktycznym i teoretycznym wierzących w powstających zespołach misyjnych.