ARRHESIA – swoboda mówienia, bezwzględność w mowie, mówienie otwarcie, szczerze, bez ukrycia, dwuznaczności, pomijania, mówienie wprost. Wolna i nieustraszona pewność siebie, wesoła odwaga, śmiałość

Parrhesia to rodzaj wolności, który przejawia się w tym, że jesteśmy sobą, nikogo nie udajemy, jesteśmy całkowicie szczerzy i tak też zachowujemy się względem innych. To wolność, która odróżnia nas od świata i zapewnia wieczne korzyści, jeśli w niej chodzimy.

I List do Tymoteusza 3;13
„Bo ci, którzy dobrze służyli, pozyskują dla siebie piękny stopień oraz w wierze wielką swobodę (parrhesia) wypowiedzi w Jezusie Chrystusie.”
Szczerość i swoboda w mowie przejawiają się także podczas głoszenia dobrej nowiny.
Dzieje Apostolskie 4;13
„A widząc szczerość (parrhesia) Piotra i Jana, oraz po zrozumieniu, że są nieuczonymi prostakami dziwili się, kiedy ich rozpoznali, że byli razem z Jezusem.”

List do Efezjan 3;9-12
„i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę (parrhesia) i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę jego.”

Przejawia się też względem ludzi wierzących.
2 List do Koryntian 7;4
„Mam do was wielką szczerość (parrhesia) i wielka mi z was chluba; jestem wypełniony zachętą oraz bardzo obfituję radością w każdym waszym utrapieniu.”
List do Filemona 1;8-9
„Dlatego mając w Chrystusie wielką swobodę (parrhesia) wypowiedzi, polecam ci to, co jest stosowne,i z powodu miłości raczej zachęcam, będąc prawie starcem Pawłem, a teraz także więźniem Jezusa Chrystusa.”

Jednak najważniejszym aspektem parrhesii jest wolność i otwartość jaką mamy przed Bogiem. To rodzaj wolności, który daje nam pewność tego, że zostaliśmy przyjęci przez Boga jako Jego dzieci. Odtąd już nie musimy się obawiać dnia przyjścia Jezusa, czy dnia sądu. Teraz już wiemy, że zostaliśmy zaakceptowani, i cokolwiek by się w naszym życiu nie wydarzyło, zawsze możemy ze śmiałością i odwagą zwrócić się do Boga. Ta pewność daje gwarancję tego, że wytrwamy w Nim jako doskonałe dzieci Boże.

List do Hebrajczyków 3;6
„Zaś Chrystus jako Syn, jest nad Jego domem. Jego domem jesteśmy my, jeśli aż do końca zachowamy mocną szczerość (parrhesia), a także chlubę z nadziei.”
List do Hebrajczyków 10;19-23
„Mając więc, bracia, śmiałość (parrhesia), aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego Miejsca; Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało; I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym; Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. ”
I List Jana 2;28
„Zatem teraz, dzieci, pozostawajcie w nim, abyśmy mieli też wolność (parrhesia) w jego przyjściu, oraz nie doznali od niego zawstydzenia, kiedy zostanie ukazany.”
I List Jana 3;20-21
„Gdyż jeżeli by oskarżało nas nasze serce, większy jest Bóg od naszego serca i wie wszystko. Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie oskarża, mamy otwartość (parrhesia) przed Bogiem.”
I List Jana 4;17
„Po to miłość jest doskonała pośród nas, abyśmy mieli otwartość (parrhesia) w dniu oceny, że jaki on jest tacy i my jesteśmy na tym świecie.”
I List Jana 5;14-15
„Taka zaś jest ufność (parrhesia), jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. ”

Parrhesia daje nam wolność do wyrażania siebie, to stawania przed ludźmi i Bogiem bez poczucia niższości, z całkowitą wolnością i akceptacją tego jacy jesteśmy (co oczywiście nie znaczy, że w zamknięciu na zmiany i korektę). Wiadome jest, że z dnia na dzień coraz bardziej zbliżamy się do tego jaki jest Chrystus, jednak dzieje się to poprzez naszą wiarę w nowe stworzenie i akceptację tego, że Bóg przyjął nas do siebie i nigdy nas nie odrzuci.