Polityka prywatności

Polityka Prywatności Fundacja SENT
Polityka Prywatności serwisu internetowego www.fundacjasent.pl

Informacje ogólne.
1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora danych osobowych w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego www.fundacjasent.pl (dalej jako „serwis”).

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SENT z siedzibą w Tucholi, ul. K.K. Baczyńskiego 5 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS0000870306, zwana dalej „Fundacją”, lub „Administratorem”.

3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować osobę fizyczną, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez serwis internetowy za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Odwołanie się w niniejszej Polityce do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych Użytkownika (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).

4. Fundacja przetwarza dane osobowe i informacje poufne z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane, dbając o interesy Użytkowników serwisu, klientów, współpracowników, podopiecznych, wolontariuszy i innych osób, których dane zostały udostępnione Fundacji w ramach prowadzonej działalności oraz o bezpieczeństwo udostępnionych danych. W celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych w
serwisie używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne, prawne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz innych powierzonych jej informacji, adekwatnie do ryzyka zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczające dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.
I. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej:
1. Dane kontaktowe użytkowników przetwarzane są w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy w ramach usług świadczonych przez Fundację, takich jak np. organizowanie warsztatów, zakładanie i wspieranie zespołów misyjnych, organizowanie spotkań, wykonywanie wolontariatu, świadczenie pomocy podopiecznym Fundacji w zakresie celów statutowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) udzielania informacji o działalności Fundacji oraz realizowanych przez nią projektach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) prowadzenia zbiórek pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji oraz wsparcia działalności Fundacji przez darczyńców i wolontariuszy – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) lub za zgodą Użytkownika serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
2. Podanie przez Użytkowników serwisu danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania może być częściowa lub całkowita niemożność zawarcia lub wykonania umowy, jak też brak możliwości zrealizowania innych celów dla których podanie danych było niezbędne /np. przekazywania informacji marketingowych o działalności Fundacji lub organizowania różnych form wsparcia dla podopiecznych/.
III. Okres przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania będzie to odpowiednio:
a) w celu zawarcia i wykonywania umowy – okres trwania negocjacji oraz czas trwania umowy, a po jej zakończeniu okres dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a także czas wykonywania obowiązków prawnych dotyczących przechowywanie danych (np. przepisy podatkowe);
b) dane przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody;
c) dane przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora – do czasu zrealizowania celu /np. zbiórki pieniężnej/ lub wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika.
IV. Udostępnienie i powierzenie danych:
1. Dane podlegają udostępnieniu lub powierzeniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Jako Administrator danych Fundacja może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
3. Dane przekazywane przez Użytkowników serwisu lub w ramach komunikacji, bądź przekazywania informacji, Fundacja ma prawo ponadto przekazywać tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać stosowne upoważnienia w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług niezbędnych do utrzymywania strony internetowej oraz świadczenia oferowanych na niej usług, w tym usług informatycznych i marketingowych.
4. Zebrane od Użytkowników dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejski Obszar Gospodarczy.
V. Prawa Użytkownika serwisu:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane, h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Niniejsza Polityka Prywatności została przyjęta przez zarząd Fundacji SENT w dniu 1.01.2021r., który zastrzega sobie prawo do zmiany jej postanowień w każdym czasie. Uaktualniona treść Polityki zostanie opublikowana niezwłocznie na stronach serwisu.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@fundacjasent.pl