Projekt „Sieroty i Wdowy” należy do podstawowych celów w działalności Fundacji. 

W Liście Jakuba 1,27 apostoł Jakub napisał:

„A to jest służba czysta i nieskalana przy Bogu Ojcu: Zatroszczyć się o osamotnionych i wdowy w ich utrapieniu oraz zachowywać samego siebie niesplamionym, z dala od świata.” 

(Śląskie Tow. Biblijne)

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w każdym społeczeństwie – niezależnie od poziomu rozwoju i statusu materialnego – istnieją jednostki i całe grupy ludzi zmagające się z takimi problemami jak wykluczenie społeczne, odrzucenie, porażka, samotność i innymi podobnymi doświadczeniami.

To co dla jednych osób nie jest problemem – dla innych jest przeszkodą nie do pokonania. 

Celem Fundacji jest wyszukanie w społecznościach lokalnych takich osób i udzielenie im niezbędnego wsparcia. 

Wsparcie może polegać na podstawowym doradztwie osobie wykluczonej, ale może być również bardziej zaawansowaną pomocą mentalną, materialną, a nawet duchową.

Z tego względu główne działania i cele projektu „Sieroty i Wdowy” zawarte są w celach statutowych Fundacji.

Najważniejsze z nich to:

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz      wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

– wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej i domach dziecka oraz samotnych matek i wdów;

– rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak niepełnosprawność, bezdomność,    uzależnienia, pomoc rodzinie;

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

– wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży, oraz walka z demoralizacją dzieci i młodzieży;

Część z wyżej wymienionych działań realizowaliśmy już wcześniej – jeszcze jako osoby prywatne – nie związane z żadną formalną organizacją. Obecnie te działania realizujemy w ramach fundacji – szerzej i bardziej intensywnie. 

Docelowo za lokalną organizację projektu „Sieroty i Wdowy” będą odpowiedzialne tzw. zespoły misyjne, których charakter i podstawa działania opisana jest w zakładce DZIAŁALNOŚĆ MISYJNA

Jeżeli uważasz, że mógłbyś wesprzeć projekt „Sieroty i Wdowy” swoim czasem, doświadczeniem, talentami, nowymi pomysłami czy też dobrami materialnymi, to skontaktuj się z nami poprzez zakładkę KONTAKT lub telefonicznie.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły oraz osoby pragnące wspierać innych w ramach wolontariatu.