W Nowym Testamencie jest wiele fragmentów mówiących o wolności. Zawsze kontekst wskazuje jasno, na to, że wolność ma swoje źródło w ofierze Jezusa. Tak więc można powiedzieć, że podstawą naszej wolności jest przelana krew.

Także w Starym Testamencie, który poniekąd zapowiada Jezusa, widzimy że przelewana krew dawała ludziom pewnego rodzaju wolność i bezpieczeństwo. To właśnie on jako pierwszy wspomina o ofierze, która chroni Izraelitów przed plagami spadającymi na Egipcjan i przykrywa ich grzechy – obrazując w ten sposób to co później stało się na krzyżu.

Księga Wyjścia 12;3-7
„Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny (…) zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać”

Widzimy jasno, że krew ofiarowanego baranka zapewniła ludziom bezpieczeństwo i wolność od okoliczności. Była też znakiem identyfikującym Naród Wybrany.

W dalszej części widzimy nawiązanie do tego w jaki sposób Jezus został potraktowany przed i w trakcie ukrzyżowania. On także został „wypędzony” poza miasto, także wziął na siebie wszystkie nasze winy i także przez Jego krew mamy oczyszczenie.

Księga Kapłańska 16;16, 16;20-22
„Aaron dokona obrzędu zadośćuczynienia nad miejscem świętym za nieczystości synów Izraela, za ich przestępstwa i wszystkie ich grzechy. (…) Kiedy ukończy obrzęd zadośćuczynienia nad miejscem świętym, Namiotem Spotkania i ołtarzem, przyprowadzi żywego kozła. Aaron położy obie ręce na jego głowie i wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie przestępstwa i grzechy. Tak złoży je na głowę kozła i każe go wypędzić na pustynię wyznaczonemu do tego człowiekowi. W ten sposób kozioł wyniesie na sobie wszystkie ich winy do ziemi jałowej”

O ile złożenie win na zwierzę nie było w stanie oczyścić ludzi z grzechów, a mogło jedynie je zakryć, o tyle ofiara Jezusa jest doskonalsza, bo oczyszcza nas całkowicie. Widzimy to w liście do Hebrajczyków, który zachęca nas do bezpośredniej i niezwykłej społeczności z Ojcem.

List do Hebrajczyków 10;19
Hebr. 10,19 Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach; Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego Miejsca; Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało; I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym; Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał.

Wolność, która możliwa jest przez skończone dzieło Jezusa sprawia, że jesteśmy doskonale wyposażeni do życia z Bogiem w każdym jego aspekcie. To On zapisał w nas swoje prawa, odpuścił grzechy, oczyścił nas, oczyścił serca i obmył nasze ciało i otworzył drzwi do Ojca, stając się jednocześnie gwarantem Nowego Przymierza.

Nowy Testament rozróżnia 4 rodzaje wolności:
APHESIS – uwolnienie z niewoli lub więzienia, przebaczenie i przebaczanie grzechów tak jakby nigdy nie zostały popełnione, umorzenie kary.
EXOUSIA – zdolność wyboru, swoboda robienia tego, co się podoba, władza, autorytet, prawo i moc.
PARRHESIA – swoboda mówienia, bezwzględność w mowie, mówienie otwarcie, szczerze, bez ukrycia, dwuznaczności, pomijania, mówienie wprost. Wolna i nieustraszona pewność siebie, wesoła odwaga, śmiałość.
ELEUTHERIA – wolność do robienia rzeczy, i tego na co ma się ochotę, swoboda wolności, życie tak jak chcemy, odrodzenie w sensie obywatelskim, ktoś uwolniony, kto nie jest już niewolnikiem.

Rozwinięcie tych zagadnień znajdziesz na naszej stronie.
Powodzenia na drodze do pełni wolności!