Projekt „Zespoły Misyjne”, to główny i fundamentalny kierunek funkcjonowania Fundacji Sent. 

Nasze działanie opiera się na praktycznym podejściu do fragmentów Pisma Świętego o misji, ewangelizacji i działaniu na rzecz budowy lokalnych wspólnot chrześcijańskich.

  1. Podstawy działania ZESPOŁÓW MISYJNYCH

Fundamentem działania zespołu misyjnego jest grupa wierzących osób, u których rozpoznano jeden z 5 urzędów wymienionych w Liście do Efezjan 4,11

„I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami.”

Idealny i najsilniejszy zespół to ten, w którym jest każdy z pięciu urzędów. Nie zawsze jest to możliwe. Jednak zespół bez urzędu apostolskiego i proroczego traci swój mocny, duchowy charakter. Dlatego celem fundacji jest budowa zespołów pod autorytetem duetu apostolsko-proroczego. (List do Efezjan 2,20)

  1. Kluczowe myśli przewodnie i koncepcje dotyczące funkcjonowania ZESPOŁU MISYJNEGO

– celem głównym zespołów misyjnych jest zbawienie dusz poprzez misję i ewangelizację. (I List Piotra 1,9)

– wierzymy, że do poruszenia duchowego kraju potrzeba odpowiednich robotników, bo żniwo już jest i jest ono wielkie. (Ewangelia według św. Łukasza 10,2)

– robotnicy powinni być – nie samotni, wyizolowani, ale zebrani w zespoły ludzi wzajemnie się wspierających i obdarowanych różnymi darami i służbami. ( Ewangelia według św. Łukasza 10,1  Dzieje Apostolskie 13,1-5)

– zespół misyjny (robotnicy,) składający się z 5 urzędów, wspierają istniejące wspólnoty chrześcijańskie, a także zakładają całkiem nowe zgromadzenia (kościoły) i przygotowują wierzących do życia w wierze i usługiwania ( List do Efezjan 4,11-16  Ewangelia według św. Mateusza 28,18-20)

– zespoły misyjne działają na rzecz wspólnot lokalnych, ale nie podlegają pod autorytet przywódców tych wspólnot. Wierzący w zespołach są odłączeni do pracy misyjnej. W kwestii duchowej pracy i podległości autorytetom są niezależni od kościołów lokalnych. (Dzieje Apostolskie 13,1-3)

– zespoły misyjne pomimo odłączenia i swojej niezależności – działają dla dobra lokalnych wspólnot, wspierają je i uzupełniają w działaniach. Tam, gdzie nie jest możliwa współpraca z lokalnymi przywódcami – zespól misyjny zakłada grupy domowe – przede wszystkim z osób pozyskanych dla Królestwa Bożego poprzez swoją działalność misyjną

– zespoły misyjne docelowo zakładają nowe wspólnoty kościelne z utworzonych przez siebie grup domowych

– zespól misyjny nie działa na rzecz wybranych denominacji kościelnych, działa dla dobra jednego Kościoła, którym jest Ciało Chrystusa (List do Efezjan 4,4  List do Kolosan 1,18)

– zespoły misyjne aktywnie angażują się w lokalną działalność społeczną, m.in. w jeden z projektów fundacji – „Sieroty i Wdowy”

  1. Główne działania i cele projektu „Zespoły Misyjne” zawarte są w celach statutowych Fundacji.

Najważniejsze z nich to:

– działalność na rzecz misji i ewangelizacji;

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– pomoc organizacjom chrześcijańskim;

– wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty, kształcenia domowego i ustawicznego dokształcania;

Misją, ewangelizacją oraz usługiwaniem w ramach 5 urzędów zajmujemy się już od wielu lat. 

Aktualnie te działania wprowadzamy w opisany powyżej projekt ZESPOŁY MISYJNE, który jest wizją ogólnopolską. 

Skontaktuj się z nami jeżeli:

  • zostałeś rozpoznany jako jeden z pięciu urzędów: apostoł, prorok, ewangelista, nauczyciel, pasterz, pragniesz uaktywnić swoje obdarowanie, ale nie wiesz jak,
  • masz w sercu pragnienie aby być Bożą odpowiedzią dla świata wokół ciebie,
  • chcesz uaktywnić się jako wierzący i nieść światło, które masz w sobie innym ludziom,
  • myślisz o misji i ewangelizacji, ale nie wiesz jak rozpocząć tę przygodę,
  • potrzebujesz wsparcia w rozwoju twojej służby dla Boga.

Skontaktuj się z nami poprzez zakładkę KONTAKT lub telefonicznie.